Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Kryteria do zawodowej służby wojskowej:
Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173) daje dużo większe możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej osobom, które spełniają określone wymagania.:
- posiada obywatelstwo polskie
- o nieposzlakowanej opinii
- której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości
- posiada odpowiednie kwalifikacje
- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:
1. korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a) oficerów młodszych
b) oficerów starszych
c) generałów i admirałów
2.
korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a) podoficerów młodszych
b) podoficerów
c) podoficerów starszych
3. korpus szeregowych zawodowych:
Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
1. Do służby stałej - na czas nieokreślony - w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych
2. Do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie - w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych
- Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat
- Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.
- Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni kontraktową służbę wojskową. Warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu z żołnierzem jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej
1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej na który zabiera: książeczkę wojskową, dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego, strój i obuwie sportowe.
5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
6. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Wniosek do służby zawodowej znajduje się w dziale DO POBRANIA.

Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:
- życiorys
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia
- informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku
- kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego
- zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko służbowe
- dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa art. 17 a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
- inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym (np. prawo jazdy)

7. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej a następnie zawierany jest z nim kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.
9. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi skierowanie do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl