Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

1. Akt normatywny określający zasady ochrony informacji niejawnych, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412).


2. Dostęp do informacji niejawnych:
a) Art. 21 ust. 1: Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej może nastąpić po: - uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz - odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
b) Art. 21 ust. 4: Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po: - pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa; - odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3. Postępowanie sprawdzające:
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma dotyczyć. Postępowanie sprawdzające poprzedzone jest wypełnieniem ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Rękojmią zachowania tajemnicy – jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. Postępowanie sprawdzające kończy się:
- wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa
- odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa
- umorzeniem

Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, której ma ono dotyczyć, przedstawi poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności.

4. Ankieta bezpieczeństwa osobowego:
Ankietę bezpieczeństwa osobowego wypełnia się osobiście. Ankieta bezpieczeństwa osobowego, po wypełnieniu, stanowi tajemnicę prawnie chronioną. Formularz ankiety bezpieczeństwa osobowego, ogólne informacje na temat ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz szczegółowe wskazówki wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (http://bip.abw.gov.pl).

Ankieta bezpieczeństwa osobowego oraz informacje dotyczące jej wypełnienia znajdują się w dziale DO POBRANIA

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl