Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa

Terminy kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU Zielona Góra w 2018 roku:
1. Powiat Krosno Odrzańskie od 01.02.2018 r. do 20.02.2018 r. (Stawiennictwo kobiet 19.02.2018 r.) ul. Piastów 10 B (Starostwo Powiatowe) tel. 507 025 963;
2. Miasto Zielona Góra od 09.02.2018 r. do 16.03.2018 r. (Stawiennictwo kobiet 15.03.2018 r.) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44 tel. 68 3253184, 68 327 13 25;
3. Powiat Świebodzin od 27.02.2018 r. do 16.03.2018 r. (Stawiennictwo kobiet 15.03.2018 r.) w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13 tel. 68 470 73 80;
4. Powiat Zielona Góra od 19.03.2018 r. do 10.04.2018 r. (Stawiennictwo kobiet 09.04.2018 r.) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44 tel. 68 3253184, 68 327 13 25);
5. Powiat Wschowa od 04.04.2018 r. do 23.04.2018 r. (Stawiennictwo kobiet 20.04.2017 r.) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie, ul. Reymonta 1 tel. 65 540 23 78.

Do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1999 r. ;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 i 1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji wojskowej:
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
• wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).
• powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada; wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Przebieg kwalifikacji wojskowej:
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje: stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
• sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
• założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
• wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
• przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej
Istnieją następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,
kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,
kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przeniesienie do rezerwy:
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Osoby z kategorią zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy.

Osobą do kontaktów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze jest Pani Katarzyna ŁADA specjalista Wydziału Rekrutacji (tel. 261 648 552).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl