Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 119. 1) – dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze
ul. Urszuli 8, 65-147 Zielona Góra
email: wkuzielonagora@ron.mil.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:
p. Marzena Charabin
tel. 261 648 325
email: wkuzielonagora@ron.mil.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do innej organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- prawo ograniczenia do przetwarzania w przypadku wymienionych w RODO,
- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
infolinia 606 950 000, czynna w godz. 10-13 w dni robocze

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl