Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odszkodowania

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:
- wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych)
- schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
- szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych, mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa Lubuskiego.

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:
- z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej (złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)
- na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy (zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

Wnioski zawierające:
- imię i nazwisko poszkodowanego
- adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja
- datę wypadku
- nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej
- zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu
- wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia
- kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz
- kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane
- informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo należy kierować na adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
ul. Batorego 56
65-001 Zielona Góra

 

Informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

tel. 261 648 418

 

Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województwa lubuskiego ustala:

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu
ul. Żarska 21, 68-100 Żagań
Godziny pracy: 7.30- 14.30
Tel. MON 261-689-514, Fax. 261-689-513

 

W okresie od 01.04.2016 - 30.03.2017 wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi: 779,96 zł

Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl