Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, jeżeli:
1. w przypadku żołnierzy rezerwy - nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
2. w przypadku pracowników - zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny
3. w przypadku osób nie będących pracownikami - zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki

Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, do właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej wojskowego komendanta uzupełnień.

Wojskowy komendant uzupełnień, po konsultacjach z dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje pracownikom:
1. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w której są zatrudnieni
2. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowa w której są zatrudnieni

W przypadku nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wskazane powyżej wojskowy komendant uzupełnień może zwrócić się do kierowników powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. W tym przypadku w oparciu o uzyskane dane oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, w porozumieniu z zainteresowanym dowódcą jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień, a właściwy dowódca jednostki stwierdza w rozkazie dziennym podległej mu jednostki.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:
1. jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny
2. została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych
3. utraciła obywatelstwo polskie
4. wyjechała na stałe za granicę
5. odbywa karę pozbawienia wolności
6. zmieniła miejsce zamieszkania poza obszar będący we właściwości miejscowej wojskowego komendanta uzupełnień

Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej labo osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach, unieważnić pracowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

Unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego dokonuje wojskowy komendant uzupełnień z urzędu lub na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

Po unieważnieniu pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:
1. niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej
2. odbiera od osoby, której unieważniono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokólarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.z 2017 r., poz.725.)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl