Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi i wnioski

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze
przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00. W przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w dodatkowo wyznaczonym terminie, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z Referentem prawno-administracyjnym - tel. 261 648 333.

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl