Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia

Świadczenia i uprawnienia żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

Podczas pełnienia służby przygotowawczej należy się uposażenie:
- w wysokości 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. aktualnie 1920 zł - w przypadku korpusu oficerów
- w wysokości 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. aktualnie 1280 zł - w przypadku korpusu podoficerów
- w wysokości 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. aktualnie 960 zł - w przypadku korpusu szeregowych

Podczas pełnienia służby przygotowawczej przysługują następujące świadczenia pieniężne i należności finansowe:
- zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej
- nagrody i zapomogi
- należności za podróże służbowe
- zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
- zasiłek alimentacyjny
- zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną
- odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej
- zwrot kosztu przejazdu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

W przypadku bycia studentem można odbyć służbę przygotowawczą w dwóch okresach kolejno po sobie następujących lat studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych:
- w pierwszym okresie – do trzech miesięcy
- w drugim okresie – do dwóch miesięcy

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
261-648-324
261-648-553

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl