Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia

Po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymaniu przydziału kryzysowego żołnierzom przysługują następujące uprawnienia:

Należności finansowe:
  Żołnierze NSR otrzymują atrakcyjne uposażenie zasadnicze wg stopnia etatowego zajmowanego stanowiska, za każdy dzień służby z tytułu:
- odbywania ćwiczeń wojskowych
- pełnienia okresowej służby wojskowej

Ponadto przysługuje im:
- zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby /z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem/
- prawo do nagród z tytułu realizacji zadań służbowych (po 12 miesiącach trwania kontraktu i odbyciu ćwiczeń rotacyjnych z wynikiem pozytywnym)
- zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kwestie pracownicze:
- w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ochrona nie obejmuje także przypadków ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także sytuacji określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników / Dz.U. Nr 90, poz.844, z póżn. zm./. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach
- uzyskanie gwarancji stabilności zawodowej /urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,itp./
- czas czynnej służby wojskowej będzie wliczony do wysługi pracowniczej
- w przypadku emerytów wojskowych, których emerytura jest niższa niż 75 proc. podstawy jej wymiaru, okres czynnej służby wojskowe w NSR zostanie im doliczony do wysługi
- w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej będą opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Pomoc edukacyjna:
  Istnieje możliwość:
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwlifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych
- skierowania żołnierza NSR do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych
- dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Opieka zdrowotna:
- określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej
- bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej
- turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Świadczenia w naturze:
- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej
- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie, wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej
- bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej

Prestiż służby w rezerwie:
- uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie
- prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych
- prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych
- prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby
- prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

Nagrody dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych:
Minister Obrony Narodowej, chcąc docenić służbę żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych utworzył dla nich dodatkowy fundusz nagród.
Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach wojskowych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl