Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie rezerwy osobowej

1. Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Powszechny obowiązek obrony ma charakter szczególny, dotyczy bezpieczeństwa państwa, a zatem w pewnych sytuacjach powinien być stawiany przed innymi wartościami, w tym dominującymi w życiu prywatnym.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej za wyjątkiem osób wymienionych w art. 58 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz. U. 2018 poz. 1459).

Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia.

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
- prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 - w czasie jej trwania - zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora
- w czasie trwania kadencji - zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
- dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy
- dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy
- dla podoficerów - osiemnastu miesięcy
- dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy

2. Szkolenie żołnierzy rezerwy

Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:
- natychmiastowego stawiennictwa
- ochotniczym
- zwykłym
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:
- ochotniczym
- zwykłym

Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 950)

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy:
- podoficerowie i oficerowie – do końca roku kalendarzowego w którym kończą 63 lata
- szeregowi – 55 lat

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.

Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

3. Formy ćwiczeń wojskowych i sposób ich odbywania

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
- jednodniowe
- krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni
- długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni
- rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego

Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż 14 dni przed dniem stawiennictwa się do czynnej służby wojskowej określonej w karcie powołania.

Świadczenia rekompensujące:
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r., Dz. U. 2018.881 j.t.)

Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

Okres odbytych ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej oraz w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
- kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych
- kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych
- kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności. W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, o których mowa pkt 1 i 2, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego. W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie, o którym mowa w pkt 2, nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wysokość kwot, o których mowa powyżej, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza:
- naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą
- pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej

Naczelnik urzędu skarbowego, pracodawca, wójt, burmistrz lub prezydent miasta po dokonaniu czynności, o której mowa, wydaje żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (tj. Dz. U. 2018 poz. 881).

Procedura odwoławcza:
Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.

W przypadku nieuwzględnienia odwołania Wojskowy Komendant Uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

4. Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych

Żołnierz rezerwy ma możliwość ubiegania się o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, które następuje w innym trybie i na innych zasadach niż przez wniesienie odwołania od karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych - stanowi odrębny wniosek i nie leży w kompetencji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (organu odwoławczego).
Instytucję tę reguluje § 15 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950), który też wymienia uprawnione do rozstrzygania w tym zakresie organy.
Stosownie do dyspozycji § 15 ust.5 przywołanego rozporządzenia, w razie zmiany kategorii "A" zdolności do czynnej służby wojskowej na inną kategorię lub wystąpienia jednej z okoliczności o których mowa w art. 58 ust. 3 oraz art. 100 ust 3 i 4 ustawy:
- dowódca jednostki wojskowej, zwalnia żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem;
- wojskowy komendant uzupełnień zwalnia żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.
Powyższe podstawy powodują obligatoryjne zwolnienie z ćwiczeń wojskowych przez dowódcę bądź wojskowego komendanta uzupełnień. Zgodnie zaś z § 15 ust.6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych, w razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności:
- dowódca jednostki wojskowej, może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające;
- wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.
Przyczyny zwolnienia w przypadkach określonych w § 15 ust.6 rozporządzenia mają charakter fakultatywny, o czym świadczy użyty w przepisie zwrot "może", zaś organami właściwymi w zakresie zwolnienia strony z ćwiczeń wojskowych pozostają wojskowy komendant uzupełnień (przed rozpoczęciem ćwiczeń) lub dowódca jednostki wojskowej (po ich rozpoczęciu). Wymienione organy każdorazowo sprawdzają czy przedstawione przez żołnierza rezerwy argumenty wyczerpują dyspozycję przepisu w zakresie istnienia szczególnie uzasadnionych okoliczności, czy też dotyczą sytuacji dnia codziennego występujących niemal w każdym przypadku powołania.
Okoliczności związane z organizacją życia zawodowego oraz rodzinnego nie są zdarzeniami o charakterze szczególnym. Doręczenie karty powołania z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem ćwiczeń, oznacza, że powołany żołnierz miał możliwość podjęcia działań w celu takiej organizacji spraw osobistych i zawodowych, aby sprostać nałożonemu obowiązkowi.
Zwolnienie żołnierza rezerwy ze względu na stan zdrowia następuje po złożeniu wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o skierowanie do RWKL w celu ponownego określenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Złożenie powyższych wniosków nie zwalnia żołnierza rezerwy ze stawiennictwa w jednostce wojskowej w terminie określonym w karcie powołania do czasu otrzymania z WKU stosownej informacji o zwolnieniu z ćwiczeń.
Ponadto zwolnienie na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego może nastąpić w jednostce wojskowej w dniu rozpoczęcia szkolenia na podstawie propozycji lekarza JW.

W razie niestawienia się osoby powołanej do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie osoby powołanej przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl