Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie wojskowe

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka polega na:
- kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia
- kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
- niekarana sądownie
- posiadająca obywatelstwo polskie
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
- wiek co najmniej osiemnaście lat
- wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
- niekarana sądownie
- posiadająca obywatelstwo polskie
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
- wiek co najmniej osiemnaście lat
- wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych

Nabór w 2018 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:
- dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodnym z danym korpusem osobowym (grupą osobową)
- dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej)
- szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy
- dla absolwentów krajowych uczelni medycznych


Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):
- osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej
- cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej
- studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej w dziale DO POBRANIA.

Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:
- do 19 stycznia 2018 r. na 3 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych
- do 16 lutego 2018 r. na 3 - miesięczne szkolenie dla osób wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
- do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów karajowych uczelni medycznych

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Podoficerowie zawodowi oraz szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim w dziale DO POBRANIA.

Kandydat(ka) do wniosku o przyjęcie do studium oficerskiego dołącza:
- dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej
- życiorys
- skrócony odpis aktu urodzenia
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych
- zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe)
- inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:
- sprawdzian sprawności fizycznej
- test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego
- analizę ocen na świadectwie dojrzałości
- rozmowę kwalifikacyjną

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:
- sprawdzian sprawności fizycznej
- test znajomości języka angielskiego
- rozmowę kwalifikacyjną

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.

Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1120 zł do 2560 zł (brutto).

Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2560 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
- do służby stałej – na czas nieokreślony
- do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2018 określa:
- Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
- Decyzja nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej.

UWAGA
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

Akademie wojskowe i Wyższa Szkoła Oficerska ze studium oficerskim:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
(bez studium oficerskiego)
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
 


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109


LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

 

Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze w pokoju nr 2 lub pod nr telefonu 261 648 330

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl