Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

Książeczka wojskowa
1. Książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym.
2. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.
3. Książeczkę wojskową odbiera osobiście za potwierdzeniem odbioru osoba objęta ewidencją prowadzoną przez wojskowego komendanta uzupełnień.
4. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa lub w wojskowej komendzie uzupełnień, albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.
5. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.
6. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
7. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zgubienia książeczki wojskowej
1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

UWAGA
- w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kwotę - 28 zł.
- w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kwotę - 28 zł.

opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:
URZĄD MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Podgórna 22
NR 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
kwota wpłaty 28 zł

Wniosek o wydanie dupliaktu książeczki wojskowej można znaleźć w dziale DO POBRANIA.

 

Podstawa prawna:
- Art. 54 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (tj. Dz. U. 2018 poz. 1459).
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r, Nr 212, poz. 2154 z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn.zm.).
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl